0
TECHNICAL
 
การถมที่ดินโครงการ

เนื่องจากที่ดินในกรุงเทพหานครมีอัตราการทรุดทุกๆปี ดังนั้นทางโครงการจึงให้ความสำคัญในเรื่องระดับที่ดินกับการอยู่อาศัยโดยการที่ทางโครงการได้มีการเตรียมตั้งแต่พื้นฐานด้วยการถมถนนโครงการให้มีความสูงกว่าถนนสาธารณะที่เฉลี่ยประมาณ 25-31CM และเพิ่มความสูงของที่ดินตัวบ้านเฉลี่ยประมาณที่ 60CM ให้สอดรับกับถนนสาธารณะ